Badania i opracowanie projektu prototypowego statku drobnicowego typu kontenerowiec, wyposażonego w innowacyjny system potrójnego zasilania w energię z możliwością pracy w trybie bezemisyjnym z opcjonalną funkcją jednostki autonomicznej.

Publish date

01/09/2018

Archive

Biuro Projektowe NELTON realizuje projekt pod tytułem "Badania i opracowanie projektu prototypowego statku drobnicowego typu kontenerowiec, wyposażonego w innowacyjny system potrójnego zasilania w energię z możliwością pracy w trybie bez emisyjnym z opcjonalną funkcją jednostki autonomicznej." Numer RPPM.01.01.01-22-0058/17 realizowany w ramach Osi Priorytetowej. 1 – Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Wartość projektu: 2 801 040,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 198 010,00 PLN

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie ofertowe
Nr.: 1/ZP/U/03/21 – Usługa badań modelowych

Zapytanie ofertowe: Pobierz plik PDF 
Data publikacji: 24/03/2021
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_Oferta: Pobierz plik PDF 
Data publikacji: 24/03/2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego_oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych: Pobierz plik PDF   
Data publikacji: 24/03/2021
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego_Oświadczenie: Pobierz plik PDF   
Data publikacji: 24/03/2021

 

Wyniki postępowania ofertowego: Protokół wyboru ofert do zapytania ofertowego 1_ZP_U_03_21. 
Data publikacji: 29/06/2021

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/39495

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tender Procedure
No.: 1/ZP/U/03/21 – Model testing service

Request for proposal: Download PDF 
Date of publication: 24/03/2021
Appendix No. 1 to the Request for Proposal_Proposal: Download PDF 
Date of publication: 24/03/2021
Appendix No. 2 to the Request for Proposal_Declaration of no personal and capital ties: Download PDF   
Date of publication: 24/03/2021
Appendix No. 3 to the Request for Proposal_Statment: Download PDF   
Date of publication: 24/03/2021

 

Result of Tender Procedure: Proposal Selection Protocol to Tender Procedure 1_ZP_U_03_21. 
Date of publication: 29/06/2021

The request for proposal was publicated in Competitiveness Base.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/39495

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie ofertowe
Nr 2/ZP/U/05/19 – Usługa dostarczenia i wdrożenia 1 Licencji systemu do projektowania kształtu kadłuba i obliczeń hydrostatycznych  jednostek pływających

Treść zapytania ofertowego: Pobierz plik PDF 
Data publikacji: 15/05/2019
Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Pobierz plik DOC   
Data publikacji: 15/05/2019
Oświadczenie o braku powiązań stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego: Pobierz plik DOC  
Data publikacji: 15/05/2019

 

 

Wyniki postępowania ofertowego: Protokół wyboru ofert do zapytania ofertowego 2_ZP_U_05_19. 
Data publikacji: 28/06/2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tender Procedure
No.: 2/ZP/U/05/19 - Supply and implementation of 1 Licence for the hull shape design and hydrostatic calculation software

Request for proposal: Download PDF 
Date of publication: 15/05/2019
Appendix No. 1 Proposal Form: Download DOC 
Date of publication: 15/05/2019
Appendix No. 2 Declaration of no ties: Download DOC  
Date of publication: 15/05/2019

 

 

Result of Tender Procedure: Proposal Selection Protocol to Tender Procedure 2_ZP_U_05_19. 
Date of publication: 28/06/2019

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.
The request for proposal was publicated in Competitiveness Base.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185211

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie ofertowe
Nr 
1/ZP/U/05/19 – Usługa dostarczenia i wdrożenia Licencji systemu wspomagania projektowania trójwymiarowego statku wraz z systemami okrętowymi

Treść zapytania ofertowego: Pobierz plik PDF
Data publikacji: 15/05/2019
Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Pobierz plik DOC  
Data publikacji: 15/05/2019
Oświadczenie o braku powiązań stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego: Pobierz plik DOC 
Data publikacji: 15/05/2019

 

 

Wyniki postępowania ofertowego: Protokół wyboru ofert do zapytania ofertowego 1_ZP_U_05_19. 
Data publikacji: 28/06/2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tender Procedure
No.: 1/ZP/U/05/19 - Supply and implementation of the Licence for the ship three-dimensional design support system with ship systems

Request for proposal: Download PDF 
Date of publication: 15/05/2019
Appendix No. 1 Proposal Form: Download DOC 
Date of publication: 15/05/2019
Appendix No. 2 Declaration of no ties: Download DOC  
Date of publication: 15/05/2019

 

 

Result of Tender Procedure: Proposal Selection Protocol to Tender Procedure 1_ZP_U_05_19. 
Date of publication: 28/06/2019

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.
The request for proposal was publicated in Competitiveness Base.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185180

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------